Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Aktepe-eu & Real-Region Organic Products (R-ROP)

U wordt verzocht akkoord te gaan met de algemene voorwaarden Aktepe-eu webshop voordat u definitief uw bestelling kunt plaatsen. Algemene Voorwaarden van Real Region Organic Product B.V., handelend onder de naam Aktepe-eu webshop NL, gevestigd te Utrecht. Versie geldig vanaf 01-10-2021

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Aktepe-eu webshop. De voorwaarden zijn voor eenieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite www.aktepe-eu.com 1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Aktepe-eu webshop behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. 1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Aktepe-eu webshop

2. Levering

2.1 Bestellingen op de internetsite van Aktepe-eu webshop kunnen worden geleverd op adressen in Europa. 2.2 Als plaats van levering geldt het adres dat u aan Aktepe-eu webshop kenbaar heeft gemaakt. 2.3 Aktepe-eu webshop zal bestellingen tenminste binnen 3 werkdagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan zal Aktepe-eu webshop met u contact opnemen om de bestelling aan te passen of een andere leveringstermijn af te stemmen. Indien u hier niet akkoord mee gaat, heeft u het recht de bestelling te annuleren en ontvangt u restitutie van het volledige aankoopbedrag. 2.4 Aan de leveringsplicht van Aktepe-eu webshop zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Aktepe-eu webshop geleverde zaken tenminste één keer aan u zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering. 2.5 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken. 3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief BTW.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet Verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft u het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien u na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Aktepe-eu webshop heeft teruggezonden, is de koop definitief. U bent gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Aktepe-eu webshop. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij u zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Aktepe-eu webshop er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan u wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt echter geheel voor rekening en risico van u. 4.2 Het herroepingsrecht geldt niet voor: goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die kunnen bederven of verouderen. Dit geldt voor alle voedselproducten.

5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Aktepe-eu webshop, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Aktepe-eu webshop. Aktepe-eu webshop houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie ons privacybeleid. 5.2 Aktepe-eu webshop respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. 5.3 Aktepe-eu webshop maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat aanwijzingen hoe u uzelf van deze lijst kunt verwijderen.

6. Garantie

6.1 Aktepe-eu webshop garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product. 6.2 De garantietermijn van Aktepe-eu webshop komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Aktepe-eu webshop is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door u. 6.3 U bent verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient u (alvorens over te gaan tot terugzending aan Aktepe-eu webshop) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Aktepe-eu webshop. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreken, beschadiging ontstaan na constatering van gebreken, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreken, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen. 6.4 Indien uw klachten door Aktepe-eu webshop gegrond worden bevonden, zal Aktepe-eu webshop naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met u een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Aktepe-eu webshop en mits dien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Aktepe-eu webshop) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Aktepe-eu webshop gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Aktepe-eu webshop voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. 6.5 Aktepe-eu webshop is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel. 6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) zolang u jegens Aktepe-eu webshop in gebreke bent; B) u de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Aktepe-eu webshop en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld. 7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door u, behoudt Aktepe-eu webshop zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 2 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. 7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Aktepe-eu webshop slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. 7.4 Aanbiedingen van Aktepe-eu webshop gelden niet automatisch ook voor nabestellingen. 7.5 Aktepe-eu webshop kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien u had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte. 7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen Aktepe-eu webshop en u komt tot stand nadat een opdracht tot bestelling door Aktepe-eu webshop op haalbaarheid is beoordeeld. 8.2 Indien u het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Aktepe-eu webshop langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kunt u de overeenkomst ontbinden. 8.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Aktepe-eu webshop passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige web omgeving. Indien u elektronisch kunt betalen, zal Aktepe-eu webshop daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 8.4 Aktepe-eu webshop kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of u aan de betalingsverplichtingen kunt voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Aktepe-eu webshop op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen - o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. - op de internetsite van Aktepe-eu webshop gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht

10.1Aktepe-eu webshop is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. 10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak en ook elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor risico van Aktepe-eu webshop behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Aktepe-eu webshop alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. 10.3 Aktepe-eu webshop behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Aktepe-eu webshop gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. 10.4 Indien Aktepe-eu webshop bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en bent u gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Doorverkoop

Behoudens onze schriftelijke toestemming, is het u niet toegestaan geleverde producten bedrijfsmatig door te verkopen aan derden.

12. Aansprakelijkheid

12.1 Aktepe-eu webshop is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking.

13. Eigendomsvoorbehoud

13.1 Eigendom van alle door Aktepe-eu webshop aan u verkochte en geleverde zaken blijft bij Aktepe-eu webshop zolang u de vorderingen van Aktepe-eu webshop uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de u de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang u de vorderingen van Aktepe-eu webshop wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

14. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

14.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. 14.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Aktepe-eu webshop en u, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Utrecht kennis, tenzij Aktepe-eu webshop er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van uw woonplaats te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

15. Identiteit van Real-Region Organic Products B.V. Aktepe-eu webshop

handelend onder de naam: Real-Region Organic Products B.V.

Vestigings- en bezoekadres: Constant Erzeijstraat 8-C 3523 VV Utrecht Telefoonnummer: 0031 627842304

Bereikbaarheid: vanaf maandag t/m vrijdag van 09:00 uur tot 17:00 uur

E-mailadres: info@r-rop.com

KvK-nummer: 83788816

BTW-identificatienummer: NL.8629.89.966.B.01

IBAN: NL30INGB0009023099